ARTIKEL 1: DEFINITIES

Fit-life Heinkenszand: Daarmee bedoelen we Fit-life Heinkenszand en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Fit-life Heinkenszand. Fit-life Heinkenszand pas: Dit is jouw toegangspas om binnen te kunnen komen bij een van onze Fit-life Heinkenszand clubs.

Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Fit-life Heinkenszand kunnen worden afgenomen in aanvulling op het lidmaatschap.

Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving. De ingangsdatum wordt opgeschoven als je gebruik maakt van een promotie, bijvoorbeeld gratis sporten tot 1 juli. Als je je dan bijvoorbeeld op 15 aug inschrijft, is de ingangsdatum van je overeenkomst 1 september. De periode tussen 15 augustus en 1 september kun je uiteraard al sporten en ben je in het geval van deze actie geen betaling schuldig.

Lid/ Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent.
Fit-life Heinkenszand kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de Fit-life Heinkenszand pas is. Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Fit-life Heinkenszand en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

Je bent welkom om lid te worden bij Fit-life Heinkenszand. Dit kan op de volgende manieren:

 • Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.Fitlife-Heinkenszand.nl); of
 • Op de club door het invullen van het inschrijfformulier.

Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 10c van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Fit-life Heinkenszand naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

Als je lid wordt van Fit-life Heinkenszand, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Fit-life Heinkenszand besluiten de overeenkomst te beëindigen. Om in een Fit-life Heinkenszand club binnen te komen heb je jouw eigen Fit-life Heinkenszand pas nodig.

ARTIKEL 3: FIT-LIFE HEINKENSZAND PAS

 • De Fit-life Heinkenszand pas is eigendom van Fit-life Heinkenszand en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst.
 • Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. Als je iemand mee wilt nemen die geen lid is, kan deze persoon uiteraard een dagpas kopen. Een vriend dient door jou te worden geregistreerd aan de balie. Je vriend dient ook deze algemene voorwaarden en de huisregels te accepteren voor gebruik van de Fit-life Heinkenszand Club c. Jij bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de Fit-life Heinkenszand pas en het lidmaatschap. Jij dient er dan ook voor te zorgen dat medegebruikers of vrienden de algemene voorwaarden en huisregels van Fit-life Heinkenszand respecteren en naleven. Indien je je Fit-life Heinkenszand pas kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe pas aanschaffen. Hierdoor wordt een gestolen / verloren pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt €5,00. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor ofwel 1 maand, 6 maanden, 1 jaar vast of 2 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING

 • Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de Club.
 • Als je lid wordt bij Fit-life Heinkenszand kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
 • Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 • Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de kiosk en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd
 • Indien je kiest voor betaling per maand bij een overeenkomst voor een jaar of voor een overeenkomst die flexibel opzegbaar is, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de kiosk en de volgende betalingen vooruit per 4 weken via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand. Onze incassoperiode bedraagt 1 maand. Dit betekent dat we 12 incasso’s uitvoeren per jaar. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. storneren, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je Fit-life Heinkenszand pas worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht
 • Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 • Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN

 • Fit-life Heinkenszand geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen. Soms zullen we de club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in de club moeten uitvoeren.
 • We willen onze clubs goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 7: WIJZIGING GROEPSLESSEN

 • Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Dit kan zowel voor de virtuele lessen maar ook voor de live groepslessen gelden. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 8: BLESSURE

 • We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.
 • Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 9: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 • Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 • Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 • Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen op de de club, via de website, per email en per brief. Bij opzegging per email en brief moet je de volgende gegevens vermelden: je naam, pasnummer.
 • Wij streven ernaar in de clubs een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Fit-life Heinkenszand je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Fit-life Heinkenszand.
 • Samen sporten wordt bij Fit-life Heinkenszand gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.

ARTIKEL 10: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen, een Intake kopen of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
 • Fit-life Heinkenszand en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.
 • We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Clubs. Fit-life Heinkenszand stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Fit-life Heinkenszand aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 11: KLACHTEN

Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze clubs zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze clubs en in tweede instantie tot Fit-life Heinkenszand’s

ARTIKEL 12: PERSOONSGEGEVENS

 • Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Fit-life Heinkenszand verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • In de privacyverklaring van Fit-life Heinkenszand wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Fit-life Heinkenszand kun je terugvinden op onze website.
 • Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze clubs, maken wij gebruik van video en audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

ARTIKEL 13: CONTACTGEGEVENS FIT-LIFE HEINKENSZAND KLANTENSERVICE

De contactgegevens van onze klantenservice zijn:

 • E-mail: infofit-life@kpnmail.com
 • Postadres: Noordland 2b 4451RP Heinkenszand

Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op de website van Fit-life Heinkenszand: www.Fitlife-Heinkenszand.nl.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fit-life Heinkenszand aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Fit-life Heinkenszand zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar fit-life Heinkenszand is gevestigd.